برنامه ریزی http://mazaherih.mihanblog.com 2017-12-16T18:09:34+01:00 text/html 2011-11-08T11:18:03+01:00 mazaherih.mihanblog.com حسن مظاهری سواد شناختی http://mazaherih.mihanblog.com/post/2 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Titr; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman Bold'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman Bold'; mso-bidi-language: FA">سواد شناختی مقوله ای مغفول در برنامه‌های درسی تربیت معلم</SPAN></I></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>همة شهروندان جامعة جهانی اطلاعات، برای حل مشكلات خود به بهترین و سودمندترین<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>بینش‌ها، راهبردها و راه‌حل‌ها نیازمندند اما رویارویی آن‌ها با انبوه مفاهیم، معانی و واژه‌ها كه هر لحظه در دنیای علم و فناوری به ابعاد و گستردگی و نقاط مشترك آن‌ها افزوده می‌شود، كسب این بینش‌ها و انتخاب بهترین راهبرد از میان راهبردهای متعدد را در فرایند حل مسئله دشوارتر می‌نماید. لذا در هزارة سوم كه اطلاعات كذب و دانش پوسیده شده و از دور خارج شده در قالب‌های گوناگون چاپی و الكترونیكی در اختیار همگان قرار دارد كسب سواد شناختی با هدف، توانمندی در استخراج، ذخیره، بازیابی و اشاعة شناخت متعالی یا معرفت در حوزه اطلاعات و سیاست سلطه‌جویانه حاكم بر جریان آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>معرفت یا شناخت متعالی، عنصری متعالی با ماهیتی سه جزئی كه از اطلاع درست، دانش مؤثر و خرد تشكیل می‌شود. معرفت حاصل تركیب این سه جزء است و علی‌الخصوص با حضور خرد شكل می‌گیرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نظام تعلیم و تربیت هر كشور از جمله مهم‌ترین نهادهای مؤثر در كسب و ارتقای این توانمندی در جامعه است. نظام تربیت معلم ما به عنوان متولی اصلی تهیه محتوای آموزشی برای پرورش معلمان موظف به ساماندهی و تدوین محتوایی با ماهیت سواد شناختی است؛ چرا كه به قول دیویی مسائل و مشكلات جوامع آنقدر زیاد است كه مطرح كردن تمام آن‌ها و ارائة پیشنهاد و راه‌حل برای همه آن‌ها امكان‌پذیر نیست، لذا می‌بایست افق دید متولیان نظام تعلیم و تربیت بویژه معلمان ، پرورش دانش‌آموزانی كنجكاو، خلاق، نوآور و مسلط بر بینش تشخیص و شناخت متعالی باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>از آن‌جایی كه در نظام تعلیم و تربیت ما برنامه‌های درسی و محتوای آموزشی تهیه شده برای دوره‌های تحصیلی مختلف محور اصلی فرایند آموزش به حساب می‌آید، جاری و ساری بودن سواد شناختی و مؤلفه‌های دستیابی به آن در این برنامه‌ها به خصوص در دوره‌های تحصیلی تربیت‌معلم یك ضرورت است؛ چرا كه سواد شناختی زمینه‌ساز یك فرایند فرا استدلالی ذهنی و عملیاتی است كه به گزینش بهترین استدلال موجود از میان استدلال‌های ممكن می‌انجامد. با این اوصاف، اگر بخواهیم به تشریح معلمانی با توانمندی سوادشناختی بپردازیم، این‌گونه باید گفت كه:<o:p></o:p></SPAN></P> <OL style="MARGIN-TOP: 0cm" type=1> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt">معلم شناختی كسی است كه تفاوت آشكار شناخت با محوریت خرد را با اطلاعات و دانش تشخیص دهد و بتواند شناخت را دسترس‌پذیر كند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Zar"><o:p></o:p></SPAN></LI> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt">معلم شناختی كسی است كه بتواند به خرد به عنوان عنصر تكمیل‌كننده اطلاعات درست و دانش صحیح و سالم و به عنوان كلیدی‌ترین تفكیك‌كننده مرز «درست از نادرست» دسترسی داشته باشد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Zar"><o:p></o:p></SPAN></LI> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt">معلم شناختی كسی است كه بتواند ورودی‌های غلط و بی‌ارزش و یا كم‌ارزش اطلاعاتی و یا دانش ناقص و مخرب را تشخیص داده و از پردازش آن‌ها به عنوان ورودی در سیستم آموزشی جلوگیری كند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Zar"><o:p></o:p></SPAN></LI> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt">معلم شناختی كسی است كه در دستیابی همه دانش‌آموزان به خرد و شناخت متعالی نهایت تلاش خود را نموده و برای توانمند‌سازی فراگیران جهت تصمیم‌گیری صحیح و خردمندانه در زندگی تلاش نماید.</SPAN><SPAN dir=ltr style="LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Zar"><o:p></o:p></SPAN></LI></OL> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>با این اوصاف ضروری است برنامه های درسی ( محتوای آموزشی ) تهیه شده برای دوره های&nbsp;مختلف با محوریت و با رویكرد توجه به سواد شناختی ، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. <o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-10-26T07:52:45+01:00 mazaherih.mihanblog.com حسن مظاهری برنامه ریزی درسی در تیتر برنامه های كاری این مجموعه است http://mazaherih.mihanblog.com/post/1 <P>دفتر برنامه ریزی و تالیف در راستای ماموریت های خود..</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P>